فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
شماره سیم فشاری برای سیم 4 تا 6 شماره سیم فشاری برای سیم 4 تا 6

شماره سیم فشاری برای سیم 4 تا 6

خرید و قیمت حروف و شماره سیم فشاری KM3 برند ایرانی : لیبل سیم و کابل فشاری کلمسان در دو شکل شماره سیم و حروف سیم فشاری یا باز موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم KM3 از 4 تا 6 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

شماره سیم فشاری برای سیم 1.5 تا 2.5 شماره سیم فشاری برای سیم 1.5 تا 2.5

شماره سیم فشاری برای سیم 1.5 تا 2.5

خرید و قیمت حروف و شماره سیم فشاری KM2 برند ایرانی : لیبل سیم و کابل فشاری کلمسان در دو شکل شماره سیم و حروف سیم فشاری یا باز موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم KM2 از 1.5 تا 2.5 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

شماره سیم فشاری برای سیم 0.5 تا 1 شماره سیم فشاری برای سیم 0.5 تا 1

شماره سیم فشاری برای سیم 0.5 تا 1

خرید و قیمت حروف و شماره سیم فشاری KM1 برند ایرانی : لیبل سیم و کابل فشاری کلمسان در دو شکل شماره سیم و حروف سیم فشاری یا باز موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم KM1 از 0.5 تا 1 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

شماره سیم فشاری برای سیم 4 تا 6 برند KSS شماره سیم فشاری برای سیم 4 تا 6 برند KSS

شماره سیم فشاری برای سیم 4 تا 6 برند KSS

خرید و قیمت حروف و شماره سیم فشاری SM3 برند KSS : لیبل سیم و کابل فشاری KSS در دو شکل شماره سیم و حروف سیم فشاری یا باز موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم SM3 از 4 تا 6 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

شماره سیم فشاری برای سیم 1.5 تا 2.5 برند KSS شماره سیم فشاری برای سیم 1.5 تا 2.5 برند KSS

شماره سیم فشاری برای سیم 1.5 تا 2.5 برند KSS

خرید و قیمت حروف و شماره سیم فشاری SM2 برند KSS : لیبل سیم و کابل فشاری KSS در دو شکل شماره سیم و حروف سیم فشاری یا باز موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم SM2 از 1.5 تا 2.5 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

شماره سیم فشاری برای سیم 0.5 تا 1 برند KSS شماره سیم فشاری برای سیم 0.5 تا 1 برند KSS

شماره سیم فشاری برای سیم 0.5 تا 1 برند KSS

خرید و قیمت حروف و شماره سیم فشاری SM1 برند KSS : لیبل سیم و کابل فشاری KSS در دو شکل شماره سیم و حروف سیم فشاری یا باز موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم SM1 از 0.5 تا 1 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

شماره سیم فشاری KE3 | کلمسان شماره سیم فشاری KE3 | کلمسان

شماره سیم فشاری KE3 | کلمسان

خرید و قیمت حروف و شماره سیم فشاری KE3 برند Klemsan : لیبل سیم و کابل فشاری کلمسان در دو شکل شماره سیم و حروف سیم فشاری یا باز موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم KE3 از 4 تا 6 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

شماره سیم فشاری KE2 | کلمسان شماره سیم فشاری KE2 | کلمسان

شماره سیم فشاری KE2 | کلمسان

خرید و قیمت حروف و شماره سیم فشاری KE2 برند Klemsan : لیبل سیم و کابل فشاری کلمسان در دو شکل شماره سیم و حروف سیم فشاری یا باز موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم KE2 از 1.5 تا 2.5 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

شماره سیم فشاری KE1 | کلمسان شماره سیم فشاری KE1 | کلمسان

شماره سیم فشاری KE1 | کلمسان

خرید و قیمت حروف و شماره سیم فشاری KE1 برند Klemsan : لیبل سیم و کابل فشاری کلمسان در دو شکل شماره سیم و حروف سیم فشاری یا باز موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم KE1 از 0.5 تا 1 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 طرح تایوان حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 طرح تایوان

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 طرح تایوان

خرید و قیمت حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 طرح تایوان برند W&E : لیبل سیم و کابل حلقوی W&E در دو شکل شماره سیم حلقوی و حروف سیم حلقوی موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم EC0 از 0.5 تا 1 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-5 برند W&E حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-5 برند W&E

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-5 برند W&E

خرید و قیمت حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-5 برند W&E : لیبل سیم و کابل حلقوی W&E در دو شکل شماره سیم حلقوی و حروف سیم حلقوی موجود می باشد. شماره و حروف سیم سایز 5 مناسب سیم های با قطر 25 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-4 برند W&E حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-4 برند W&E

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-4 برند W&E

لیست قیمت حروف و شماره سیم حلقوی W&E لاله زار تهران : لیبل سیم و کابل حلقوی W&E در دو شکل شماره سیم حلقوی و حروف سیم حلقوی موجود می باشد. شماره و حروف سیم EC4 مناسب سیم های با قطر 16 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-3 برند W&E حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-3 برند W&E

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-3 برند W&E

خرید حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-3 برند W&E : لیبل سیم و کابل حلقوی W&E در دو شکل شماره سیم حلقوی و حروف سیم حلقوی موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم EC3 از 5.2 تا 10 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-2 برند W&E حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-2 برند W&E

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-2 برند W&E

خرید عمده و آنلاین حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-2 برند W&E : شماره سیم و کابل حلقوی W&E یکی از انواع شماره سیم است. لیبل سیم حلقوی در دو شکل شماره سیم حلقوی و حروف سیم حلقوی موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم EC2 از 3.6 تا 7.4 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 برند W&E حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 برند W&E

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 برند W&E

خرید و قیمت حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-0 برند W&E : شماره سیم حلقوی یکی از انواع شماره سیم است. لیبل یا شماره سیم و کابل حلقوی W&E در دو شکل شماره سیم حلقوی و حروف سیم حلقوی موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم EC0 از 1.5 تا 3 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-1 برند W&E حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-1 برند W&E

حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-1 برند W&E

لیست قیمت حروف و شماره سیم حلقوی مدل EC-1 برند W&E لاله زار : شماره سیم و کابل حلقوی W&E در دو شکل شماره سیم حلقوی و حروف سیم حلقوی موجود می باشد. بازه سایز سیم مورد نصب در شماره و حروف سیم EC1 از 2.6 تا 4.2 میلی متر می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3