فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
کنتاکتور 25 آمپر تله مکانیک چینی مدل LC1D2510 کنتاکتور 25 آمپر تله مکانیک چینی مدل LC1D2510

کنتاکتور 25 آمپر تله مکانیک چینی مدل LC1D2510

لیست قیمت کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D2510 (چینی) : کنتاکتور سه فاز 25 آمپر طرح تله مکانیک ( Telemecanique Contactor ) یکی از انواع کنتاکتور برق است. کنتاکتور D25 تله که کنتاکتور تیپ قدیم اشنایدر نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D9510 کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D9510

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D9510

لیست قیمت کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D9510 (چینی) : کنتاکتور سه فاز 95 آمپر طرح تله مکانیک ( Telemecanique Contactor ) یکی از انواع کنتاکتور برق است. کنتاکتور D95 تله که کنتاکتور تیپ قدیم اشنایدر نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D8010 کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D8010

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D8010

لیست قیمت کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D8010 (چینی) : کنتاکتور سه فاز 80 آمپر طرح تله مکانیک ( Telemecanique Contactor ) یکی از انواع کنتاکتور برق است. کنتاکتور D80 تله که کنتاکتور تیپ قدیم اشنایدر نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D6510 کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D6510

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D6510

لیست قیمت کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D6510 (چینی) : کنتاکتور سه فاز 65 آمپر طرح تله مکانیک ( Telemecanique Contactor ) یکی از انواع کنتاکتور برق است. کنتاکتور D65 تله که کنتاکتور تیپ قدیم اشنایدر نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D5010 کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D5010

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D5010

لیست قیمت کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D5010 (چینی) : کنتاکتور سه فاز 50 آمپر طرح تله مکانیک ( Telemecanique Contactor ) یکی از انواع کنتاکتور برق است. کنتاکتور D50 تله که کنتاکتور تیپ قدیم اشنایدر نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D4010 کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D4010

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D4010

لیست قیمت کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D4010 (چینی) : کنتاکتور سه فاز 40 آمپر طرح تله مکانیک ( Telemecanique Contactor ) یکی از انواع کنتاکتور برق است. کنتاکتور D40 تله که کنتاکتور تیپ قدیم اشنایدر نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D3210 کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D3210

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D3210

لیست قیمت کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D3210 (چینی) : کنتاکتور سه فاز 32 آمپر طرح تله مکانیک ( Telemecanique Contactor ) یکی از انواع کنتاکتور برق است. کنتاکتور D32 تله که کنتاکتور تیپ قدیم اشنایدر نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D1810 کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D1810

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D1810

لیست قیمت کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D1810 (چینی) : کنتاکتور سه فاز 18 آمپر طرح تله مکانیک ( Telemecanique Contactor ) یکی از انواع کنتاکتور برق است. کنتاکتور D18 تله که کنتاکتور تیپ قدیم اشنایدر نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D1210 کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D1210

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D1210

لیست قیمت کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D1210 (چینی) : کنتاکتور سه فاز 12 آمپر طرح تله مکانیک ( Telemecanique Contactor ) یکی از انواع کنتاکتور برق است. کنتاکتور D12 تله که کنتاکتور تیپ قدیم اشنایدر نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D09M7 کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D09M7

کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D09M7

لیست قیمت کنتاکتور تله مکانیک چینی مدل LC1D09M7 (چینی) : کنتاکتور سه فاز 9 آمپر طرح تله مکانیک ( Telemecanique Contactor ) یکی از انواع کنتاکتور برق است. کنتاکتور D9 تله که کنتاکتور تیپ قدیم اشنایدر نیز نامیده می شود، ساختاری ساده و کاربردی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3