فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
لوله خرطومی نسوز آگرا PG48 - حلقه 25 متری لوله خرطومی نسوز آگرا PG48 - حلقه 25 متری

لوله خرطومی نسوز آگرا PG48 - حلقه 25 متری

قیمت عمده لوله خرطومی نسوز آگرا لاله زار : لوله خرطومی نسوز یا لوله فلکسیبل آگرا (AGRA) یکی از پر مصرف ترین انواع لوله خرطومی است.لوله خرطومی نسوز آگرا PG48 از جنس پلاستیک بوده و قطر دهنه آن 48 میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز آگرا PG36 - حلقه 25 متری لوله خرطومی نسوز آگرا PG36 - حلقه 25 متری

لوله خرطومی نسوز آگرا PG36 - حلقه 25 متری

قیمت عمده لوله خرطومی نسوز آگرا لاله زار : لوله خرطومی نسوز یا لوله فلکسیبل آگرا (AGRA) یکی از پر مصرف ترین انواع لوله خرطومی است.لوله خرطومی نسوز آگرا PG36 از جنس پلاستیک بوده و قطر دهنه آن 36 میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز آگرا PG29 - حلقه 25 متری لوله خرطومی نسوز آگرا PG29 - حلقه 25 متری

لوله خرطومی نسوز آگرا PG29 - حلقه 25 متری

قیمت عمده لوله خرطومی نسوز آگرا لاله زار : لوله خرطومی نسوز یا لوله فلکسیبل آگرا (AGRA) یکی از پر مصرف ترین انواع لوله خرطومی است.لوله خرطومی نسوز آگرا PG29 از جنس پلاستیک بوده و قطر دهنه آن 29 میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز آگرا PG25 - حلقه 25 متری لوله خرطومی نسوز آگرا PG25 - حلقه 25 متری

لوله خرطومی نسوز آگرا PG25 - حلقه 25 متری

خرید عمده لوله خرطومی نسوز آگرا لاله زار : لوله خرطومی نسوز یا لوله فلکسیبل آگرا (AGRA) یکی از پر مصرف ترین انواع لوله خرطومی است.لوله خرطومی نسوز آگرا PG25 از جنس پلاستیک بوده و قطر دهنه آن 25 میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز آگرا PG21 - حلقه 50 متری لوله خرطومی نسوز آگرا PG21 - حلقه 50 متری

لوله خرطومی نسوز آگرا PG21 - حلقه 50 متری

فروش عمده لوله خرطومی نسوز آگرا لاله زار : لوله خرطومی نسوز یا لوله فلکسیبل آگرا (AGRA) یکی از پر مصرف ترین انواع لوله خرطومی است.لوله خرطومی نسوز آگرا PG21 از جنس پلاستیک بوده و قطر دهنه آن 21 میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز آگرا PG19 - حلقه 50 متری لوله خرطومی نسوز آگرا PG19 - حلقه 50 متری

لوله خرطومی نسوز آگرا PG19 - حلقه 50 متری

خرید عمده و آنلاین لوله خرطومی نسوز آگرا لاله زار : لوله خرطومی نسوز یا لوله فلکسیبل آگرا (AGRA) یکی از پر مصرف ترین انواع لوله خرطومی است.لوله خرطومی نسوز آگرا PG19 از جنس پلاستیک بوده و قطر دهنه آن 19 میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز آگرا PG16 - حلقه 50 متری لوله خرطومی نسوز آگرا PG16 - حلقه 50 متری

لوله خرطومی نسوز آگرا PG16 - حلقه 50 متری

خرید عمده و آنلاین لوله خرطومی نسوز آگرا لاله زار : لوله خرطومی نسوز یا لوله فلکسی آگرا (AGRA) یکی از پر مصرف ترین انواع لوله خرطومی است.لوله خرطومی نسوز آگرا PG16 از جنس پلاستیک بوده و قطر دهنه آن 16 میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز آگرا PG13 - حلقه 50 متری لوله خرطومی نسوز آگرا PG13 - حلقه 50 متری

لوله خرطومی نسوز آگرا PG13 - حلقه 50 متری

خرید عمده لوله خرطومی نسوز آگرا لاله زار : لوله خرطومی نسوز یا لوله فلکسی آگرا (AGRA) یکی از پر مصرف ترین انواع لوله خرطومی است.لوله خرطومی نسوز آگرا PG13 از جنس پلاستیک بوده و قطر دهنه آن 13 میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز آگرا PG11 - حلقه 100 متری لوله خرطومی نسوز آگرا PG11 - حلقه 100 متری

لوله خرطومی نسوز آگرا PG11 - حلقه 100 متری

نمایندگی آگرا لاله زار : لوله خرطومی نسوز یا لوله فلکسی آگرا (AGRA) یکی از پر مصرف ترین انواع لوله خرطومی است.لوله خرطومی نسوز آگرا PG11 از جنس پلاستیک بوده و قطر دهنه آن 11 میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز آگرا PG9 - حلقه 100 متری لوله خرطومی نسوز آگرا PG9 - حلقه 100 متری

لوله خرطومی نسوز آگرا PG9 - حلقه 100 متری

لیست قیمت لوله خرطومی نسوز آگرا لاله زار : لوله خرطومی نسوز یا لوله فلکسی آگرا (AGRA) یکی از پر مصرف ترین انواع لوله خرطومی است.لوله خرطومی نسوز آگرا PG9 از جنس پلاستیک بوده و قطر دهنه آن 9 میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز آگرا PG7 - حلقه 100 متری لوله خرطومی نسوز آگرا PG7 - حلقه 100 متری

لوله خرطومی نسوز آگرا PG7 - حلقه 100 متری

قیمت و خرید لوله خرطومی نسوز آگرا لاله زار : لوله خرطومی نسوز یا لوله فلکسی آگرا (AGRA) یکی از پر مصرف ترین انواع لوله خرطومی است.لوله خرطومی نسوز آگرا PG7 از جنس پلاستیک بوده و قطر دهنه آن 7 میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3