فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
تابلو پلاستیکی (ABS) 40*50 درب شفاف World-Plast تابلو پلاستیکی (ABS) 40*50 درب شفاف World-Plast

تابلو پلاستیکی (ABS) 40*50 درب شفاف World-Plast

قیمت تابلو برق پلاستیکی درب شفاف World-Plast : تابلو ABS ورد پلاست یکی از انواع تابلو برق پلاستیکی است. تابلو برق سایز 50*40 عمق 22 به عنوان تابلو برق روکار و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو پلاستیکی (ABS) 40*60 درب شفاف World-Plast تابلو پلاستیکی (ABS) 40*60 درب شفاف World-Plast

تابلو پلاستیکی (ABS) 40*60 درب شفاف World-Plast

قیمت تابلو برق پلاستیکی درب شفاف World-Plast : تابلو ABS ورد پلاست یکی از انواع تابلو برق پلاستیکی است. تابلو برق سایز 60*40 عمق 20 به عنوان تابلو برق روکار و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو پلاستیکی (ABS) 30*40 درب شفاف World-Plast تابلو پلاستیکی (ABS) 30*40 درب شفاف World-Plast

تابلو پلاستیکی (ABS) 30*40 درب شفاف World-Plast

قیمت تابلو برق پلاستیکی درب شفاف World-Plast : تابلو ABS ورد پلاست یکی از انواع تابلو برق پلاستیکی است. تابلو برق سایز 40*30 عمق 20 به عنوان تابلو برق روکار و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو پلاستیکی (ABS) 25*35 درب شفاف World-Plast تابلو پلاستیکی (ABS) 25*35 درب شفاف World-Plast

تابلو پلاستیکی (ABS) 25*35 درب شفاف World-Plast

قیمت تابلو برق پلاستیکی درب شفاف World-Plast : تابلو ABS ورد پلاست یکی از انواع تابلو برق پلاستیکی است. تابلو برق سایز 35*25 عمق 15 به عنوان تابلو برق روکار و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو پلاستیکی (ABS) 60*80 درب مات World-Plast تابلو پلاستیکی (ABS) 60*80 درب مات World-Plast

تابلو پلاستیکی (ABS) 60*80 درب مات World-Plast

قیمت تابلو برق پلاستیکی درب همرنگ مات World-Plast : تابلو ABS ورد پلاست یکی از انواع تابلو برق پلاستیکی است. تابلو برق سایز 80*60 عمق 26 به عنوان تابلو برق روکار و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو پلاستیکی (ABS) 50*70 درب مات World-Plast تابلو پلاستیکی (ABS) 50*70 درب مات World-Plast

تابلو پلاستیکی (ABS) 50*70 درب مات World-Plast

قیمت تابلو برق پلاستیکی درب همرنگ مات World-Plast : تابلو ABS ورد پلاست یکی از انواع تابلو برق پلاستیکی است. تابلو برق سایز 70*50 عمق 25 به عنوان تابلو برق روکار و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو پلاستیکی (ABS) 40*60 درب مات World-Plast تابلو پلاستیکی (ABS) 40*60 درب مات World-Plast

تابلو پلاستیکی (ABS) 40*60 درب مات World-Plast

قیمت تابلو برق پلاستیکی درب همرنگ مات World-Plast : تابلو ABS ورد پلاست یکی از انواع تابلو برق پلاستیکی است. تابلو برق سایز 60*40 عمق 20 به عنوان تابلو برق روکار و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو پلاستیکی (ABS) 40*50 درب مات World-Plast تابلو پلاستیکی (ABS) 40*50 درب مات World-Plast

تابلو پلاستیکی (ABS) 40*50 درب مات World-Plast

قیمت تابلو برق پلاستیکی درب همرنگ مات World-Plast : تابلو ABS ورد پلاست یکی از انواع تابلو برق پلاستیکی است. تابلو برق سایز 50*40 عمق 22 به عنوان تابلو برق روکار و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو پلاستیکی (ABS) 30*40 درب مات World-Plast تابلو پلاستیکی (ABS) 30*40 درب مات World-Plast

تابلو پلاستیکی (ABS) 30*40 درب مات World-Plast

قیمت تابلو برق پلاستیکی درب همرنگ مات World-Plast : تابلو ABS ورد پلاست یکی از انواع تابلو برق پلاستیکی است. تابلو برق سایز 40*30 عمق 20 به عنوان تابلو برق روکار و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو پلاستیکی (ABS) 20*30 درب مات World-Plast تابلو پلاستیکی (ABS) 20*30 درب مات World-Plast

تابلو پلاستیکی (ABS) 20*30 درب مات World-Plast

قیمت تابلو برق پلاستیکی درب همرنگ مات World-Plast : تابلو ABS ورد پلاست یکی از انواع تابلو برق پلاستیکی است. تابلو برق سایز 30*20 عمق 13 به عنوان تابلو برق روکار و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو پلاستیکی (ABS) 20*30 درب شفاف World-Plast تابلو پلاستیکی (ABS) 20*30 درب شفاف World-Plast

تابلو پلاستیکی (ABS) 20*30 درب شفاف World-Plast

قیمت تابلو برق پلاستیکی درب شفاف World-Plast : تابلو ABS ورد پلاست یکی از انواع تابلو برق پلاستیکی است. تابلو برق سایز 30*20 عمق 13 به عنوان تابلو برق روکار و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو پلاستیکی (ABS) 25*35 درب مات World-Plast تابلو پلاستیکی (ABS) 25*35 درب مات World-Plast

تابلو پلاستیکی (ABS) 25*35 درب مات World-Plast

قیمت تابلو برق پلاستیکی درب همرنگ مات World-Plast : تابلو ABS ورد پلاست یکی از انواع تابلو برق پلاستیکی است. تابلو برق سایز 35*25 عمق 15 به عنوان تابلو برق روکار و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو برق ABS دانوب 70*50 درب شفاف تابلو برق ABS دانوب 70*50 درب شفاف

تابلو برق ABS دانوب 70*50 درب شفاف

خرید و لیست قیمت باکس تابلو برق ABS دانوب درب شفاف سایز 25*70*50 : تابلو برق یا باکس دانوب 70*50 عمق 25 یکی از انواع تابلو برق است. تابلو برق پلاستیکی دانوب با بدنه ای شفاف و درب همرنگ دارای گواهینامه استاندارد و درجه حفاظتی IP65 بوده و در برابر رطوبت ، ضربه و اشعه UV خورشید مقاومت بالایی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو برق ABS دانوب 60*40 درب شفاف تابلو برق ABS دانوب 60*40 درب شفاف

تابلو برق ABS دانوب 60*40 درب شفاف

خرید و لیست قیمت باکس تابلو برق ABS دانوب درب شفاف سایز 21*60*40 : تابلو برق یا باکس دانوب 60*40 عمق 21 یکی از انواع تابلو برق است. تابلو برق پلاستیکی دانوب با بدنه ای شفاف و درب همرنگ دارای گواهینامه استاندارد و درجه حفاظتی IP65 بوده و در برابر رطوبت ، ضربه و اشعه UV خورشید مقاومت بالایی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو برق ABS دانوب 50*40 درب شفاف تابلو برق ABS دانوب 50*40 درب شفاف

تابلو برق ABS دانوب 50*40 درب شفاف

خرید و لیست قیمت باکس تابلو برق ABS دانوب درب شفاف سایز 21*50*40 : تابلو برق یا باکس دانوب 50*40 عمق 21 یکی از انواع تابلو برق است. تابلو برق پلاستیکی دانوب با بدنه ای شفاف و درب همرنگ دارای گواهینامه استاندارد و درجه حفاظتی IP65 بوده و در برابر رطوبت ، ضربه و اشعه UV خورشید مقاومت بالایی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو برق ABS دانوب 40*30 درب شفاف تابلو برق ABS دانوب 40*30 درب شفاف

تابلو برق ABS دانوب 40*30 درب شفاف

خرید و لیست قیمت باکس تابلو برق ABS دانوب درب شفاف سایز 17*40*30 : تابلو برق یا باکس دانوب 40*30 عمق 17 یکی از انواع تابلو برق است. تابلو برق پلاستیکی دانوب با بدنه ای شفاف و درب همرنگ دارای گواهینامه استاندارد و درجه حفاظتی IP65 بوده و در برابر رطوبت ، ضربه و اشعه UV خورشید مقاومت بالایی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو برق ABS دانوب 35*25 درب شفاف تابلو برق ABS دانوب 35*25 درب شفاف

تابلو برق ABS دانوب 35*25 درب شفاف

خرید و لیست قیمت باکس تابلو برق ABS دانوب درب شفاف سایز 15*35*25 : تابلو برق یا باکس دانوب 35*25 عمق 15 یکی از انواع تابلو برق است. تابلو برق پلاستیکی دانوب با بدنه ای شفاف و درب همرنگ دارای گواهینامه استاندارد و درجه حفاظتی IP65 بوده و در برابر رطوبت ، ضربه و اشعه UV خورشید مقاومت بالایی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو برق ABS دانوب 70*50 درب مات تابلو برق ABS دانوب 70*50 درب مات

تابلو برق ABS دانوب 70*50 درب مات

خرید و لیست قیمت باکس تابلو برق ABS دانوب درب مات سایز 25*70*50 : تابلو برق یا باکس دانوب 70*50 عمق 25 یکی از انواع تابلو برق است. تابلو برق پلاستیکی دانوب با بدنه ای مات و درب همرنگ دارای گواهینامه استاندارد و درجه حفاظتی IP65 بوده و در برابر رطوبت ، ضربه و اشعه UV خورشید مقاومت بالایی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو برق ABS دانوب 60*40 درب مات تابلو برق ABS دانوب 60*40 درب مات

تابلو برق ABS دانوب 60*40 درب مات

خرید و لیست قیمت باکس تابلو برق ABS دانوب درب مات سایز 21*60*40 : تابلو برق یا باکس دانوب 60*40 عمق 21 یکی از انواع تابلو برق است. تابلو برق پلاستیکی دانوب با بدنه ای مات و درب همرنگ دارای گواهینامه استاندارد و درجه حفاظتی IP65 بوده و در برابر رطوبت ، ضربه و اشعه UV خورشید مقاومت بالایی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تابلو برق ABS دانوب 50*40 درب مات تابلو برق ABS دانوب 50*40 درب مات

تابلو برق ABS دانوب 50*40 درب مات

خرید و لیست قیمت باکس تابلو برق ABS دانوب درب مات سایز 21*50*40 : تابلو برق یا باکس دانوب 50*40 عمق 21 یکی از انواع تابلو برق است. تابلو برق پلاستیکی دانوب با بدنه ای مات و درب همرنگ دارای گواهینامه استاندارد و درجه حفاظتی IP65 بوده و در برابر رطوبت ، ضربه و اشعه UV خورشید مقاومت بالایی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3