فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
داکت شیاردار100*100 برند رعد داکت شیاردار100*100 برند رعد

داکت شیاردار100*100 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 100*100 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 10 و ارتفاع 10 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار80*100 برند رعد داکت شیاردار80*100 برند رعد

داکت شیاردار80*100 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 80*100 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 10 و ارتفاع 8 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار60*100 برند رعد داکت شیاردار60*100 برند رعد

داکت شیاردار60*100 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 60*100 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 10 و ارتفاع 6 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار100*80 برند رعد داکت شیاردار100*80 برند رعد

داکت شیاردار100*80 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 100*80 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 8 و ارتفاع 10 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 80*80 برند رعد داکت شیاردار 80*80 برند رعد

داکت شیاردار 80*80 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 80*80 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 8 و ارتفاع 8 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 60*80 برند رعد داکت شیاردار 60*80 برند رعد

داکت شیاردار 60*80 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 60*80 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 8 و ارتفاع 6 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 80*60 برند رعد داکت شیاردار 80*60 برند رعد

داکت شیاردار 80*60 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 80*60 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 6 و ارتفاع 8 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 60*60 برند رعد داکت شیاردار 60*60 برند رعد

داکت شیاردار 60*60 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 60*60 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 6 و ارتفاع 6 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 40*60 برند رعد داکت شیاردار 40*60 برند رعد

داکت شیاردار 40*60 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 40*60 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 6 و ارتفاع 4 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 80*40 برند رعد داکت شیاردار 80*40 برند رعد

داکت شیاردار 80*40 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 80*40 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 4 و ارتفاع 8 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 60*40 برند رعد داکت شیاردار 60*40 برند رعد

داکت شیاردار 60*40 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 60*40 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 4 و ارتفاع 6 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 40*40 برند رعد داکت شیاردار 40*40 برند رعد

داکت شیاردار 40*40 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 40*40 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 4 و ارتفاع 4 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 80*25 برند رعد داکت شیاردار 80*25 برند رعد

داکت شیاردار 80*25 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 80*25 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 2.5 و ارتفاع 8 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 60*25 برند رعد داکت شیاردار 60*25 برند رعد

داکت شیاردار 60*25 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 60*25 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 2.5 و ارتفاع 6 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 40*25 برند رعد داکت شیاردار 40*25 برند رعد

داکت شیاردار 40*25 برند رعد

لیست قیمت داکت شیاردار رعد : داکت شیاردار 40*25 رعد در شاخه های دو متری و با عرض 2.5 و ارتفاع 4 سانتی متر عرضه می شود. این محصول از مواد PVC غیر قابل اشتعال و هالوژن فری ساخته شده است و در صورت اشتعال نیز قابلیت خود خاموشی دارد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3