فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
ترمینال ریلی پیچی 150 رعد مدل RTP150 ترمینال ریلی پیچی 150 رعد مدل RTP150

ترمینال ریلی پیچی 150 رعد مدل RTP150

خرید و قیمت ترمینال ریلی مدل RTP150 برند رعد : ترمینال ریلی پیچی 150 رعد یکی از رایج ترین اتصالات الکتریکی است که به کمک آن می توان مطمئن ترین اتصال را در کمترین فضا و به وسیله پیچ برقرار کرد. با استفاده از ترمینال ریلی سری پیچی می توان یک سیم را به وسیله ی یک پیچ به فلز هادی، رسانا و سیم دیگری متصل کرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی پیچی 95 رعد مدل RTP95 ترمینال ریلی پیچی 95 رعد مدل RTP95

ترمینال ریلی پیچی 95 رعد مدل RTP95

خرید و قیمت ترمینال ریلی مدل RTP95 برند رعد : ترمینال ریلی پیچی 95 رعد یکی از رایج ترین اتصالات الکتریکی است که به کمک آن می توان مطمئن ترین اتصال را در کمترین فضا و به وسیله پیچ برقرار کرد. با استفاده از ترمینال ریلی سری پیچی می توان یک سیم را به وسیله ی یک پیچ به فلز هادی، رسانا و سیم دیگری متصل کرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی پیچی 70 رعد مدل RTP70 ترمینال ریلی پیچی 70 رعد مدل RTP70

ترمینال ریلی پیچی 70 رعد مدل RTP70

خرید و قیمت ترمینال ریلی مدل RTP70 برند رعد : ترمینال ریلی پیچی 70 رعد یکی از رایج ترین اتصالات الکتریکی است که به کمک آن می توان مطمئن ترین اتصال را در کمترین فضا و به وسیله پیچ برقرار کرد. با استفاده از ترمینال ریلی سری پیچی می توان یک سیم را به وسیله ی یک پیچ به فلز هادی، رسانا و سیم دیگری متصل کرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی پیچی 50 رعد مدل RTP50 ترمینال ریلی پیچی 50 رعد مدل RTP50

ترمینال ریلی پیچی 50 رعد مدل RTP50

خرید و قیمت ترمینال ریلی مدل RTP50 برند رعد : ترمینال ریلی پیچی 50 رعد یکی از رایج ترین اتصالات الکتریکی است که به کمک آن می توان مطمئن ترین اتصال را در کمترین فضا و به وسیله پیچ برقرار کرد. با استفاده از ترمینال ریلی سری پیچی می توان یک سیم را به وسیله ی یک پیچ به فلز هادی، رسانا و سیم دیگری متصل کرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی پیچی سایز 25 رعد مدل RTP25 ترمینال ریلی پیچی سایز 25 رعد مدل RTP25

ترمینال ریلی پیچی سایز 25 رعد مدل RTP25

خرید و قیمت ترمینال ریلی مدل RTP25 برند رعد : ترمینال ریلی پیچی 25 رعد یکی از رایج ترین اتصالات الکتریکی است که به کمک آن می توان مطمئن ترین اتصال را در کمترین فضا و به وسیله پیچ برقرار کرد. با استفاده از ترمینال ریلی سری پیچی می توان یک سیم را به وسیله ی یک پیچ به فلز هادی، رسانا و سیم دیگری متصل کرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی پیچی 35 رعد مدل RTP35 ترمینال ریلی پیچی 35 رعد مدل RTP35

ترمینال ریلی پیچی 35 رعد مدل RTP35

خرید و قیمت ترمینال ریلی مدل RTP35 برند رعد : ترمینال ریلی پیچی 35 رعد یکی از رایج ترین اتصالات الکتریکی است که به کمک آن می توان مطمئن ترین اتصال را در کمترین فضا و به وسیله پیچ برقرار کرد. با استفاده از ترمینال ریلی سری پیچی می توان یک سیم را به وسیله ی یک پیچ به فلز هادی، رسانا و سیم دیگری متصل کرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی پیچی 16 رعد مدل RTP16 ترمینال ریلی پیچی 16 رعد مدل RTP16

ترمینال ریلی پیچی 16 رعد مدل RTP16

خرید و قیمت ترمینال ریلی مدل RTP16 برند رعد : ترمینال ریلی پیچی 16 رعد یکی از رایج ترین اتصالات الکتریکی است که به کمک آن می توان مطمئن ترین اتصال را در کمترین فضا و به وسیله پیچ برقرار کرد. با استفاده از ترمینال ریلی سری پیچی می توان یک سیم را به وسیله ی یک پیچ به فلز هادی، رسانا و سیم دیگری متصل کرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی پیچی 10 رعد مدل RTP10 ترمینال ریلی پیچی 10 رعد مدل RTP10

ترمینال ریلی پیچی 10 رعد مدل RTP10

خرید و قیمت ترمینال ریلی مدل RTP10 برند رعد : ترمینال ریلی پیچی 10 رعد یکی از رایج ترین اتصالات الکتریکی است که به کمک آن می توان مطمئن ترین اتصال را در کمترین فضا و به وسیله پیچ برقرار کرد. با استفاده از ترمینال ریلی سری پیچی می توان یک سیم را به وسیله ی یک پیچ به فلز هادی، رسانا و سیم دیگری متصل کرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی پیچی 6 رعد مدل RTP6 ترمینال ریلی پیچی 6 رعد مدل RTP6

ترمینال ریلی پیچی 6 رعد مدل RTP6

خرید و قیمت ترمینال ریلی مدل RTP6 برند رعد : ترمینال ریلی پیچی 6 رعد یکی از رایج ترین اتصالات الکتریکی است که به کمک آن می توان مطمئن ترین اتصال را در کمترین فضا و به وسیله پیچ برقرار کرد. با استفاده از ترمینال ریلی سری پیچی می توان یک سیم را به وسیله ی یک پیچ به فلز هادی، رسانا و سیم دیگری متصل کرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی پیچی 4 رعد مدل RTP4 ترمینال ریلی پیچی 4 رعد مدل RTP4

ترمینال ریلی پیچی 4 رعد مدل RTP4

خرید و قیمت ترمینال ریلی مدل RTP4 برند رعد : ترمینال ریلی پیچی 4 رعد یکی از رایج ترین اتصالات الکتریکی است که به کمک آن می توان مطمئن ترین اتصال را در کمترین فضا و به وسیله پیچ برقرار کرد. با استفاده از ترمینال ریلی سری پیچی می توان یک سیم را به وسیله ی یک پیچ به فلز هادی، رسانا و سیم دیگری متصل کرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی پیچی 2.5H رعد مدل RTP2.5H ترمینال ریلی پیچی 2.5H رعد مدل RTP2.5H

ترمینال ریلی پیچی 2.5H رعد مدل RTP2.5H

خرید و قیمت ترمینال ریلی مدل RTP2.5H برند رعد : ترمینال ریلی پیچی 2.5 رعد یکی از رایج ترین اتصالات الکتریکی است که به کمک آن می توان مطمئن ترین اتصال را در کمترین فضا و به وسیله پیچ برقرار کرد. با استفاده از ترمینال ریلی سری پیچی می توان یک سیم را به وسیله ی یک پیچ به فلز هادی، رسانا و سیم دیگری متصل کرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی پیچی 2.5 رعد مدل RTP2.5 ترمینال ریلی پیچی 2.5 رعد مدل RTP2.5

ترمینال ریلی پیچی 2.5 رعد مدل RTP2.5

خرید و قیمت ترمینال ریلی مدل RTP2.5 برند رعد : ترمینال ریلی پیچی 2.5 رعد یکی از رایج ترین اتصالات الکتریکی است که به کمک آن می توان مطمئن ترین اتصال را در کمترین فضا و به وسیله پیچ برقرار کرد. با استفاده از ترمینال ریلی سری پیچی می توان یک سیم را به وسیله ی یک پیچ به فلز هادی، رسانا و سیم دیگری متصل کرد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3