فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
داکت خانگی بدون شیار سایز 60*100 رعد داکت خانگی بدون شیار سایز 60*100 رعد

داکت خانگی بدون شیار سایز 60*100 رعد

قیمت داکت خانگی بدون شیار سایز 60*100 رعد : داکت ساده رعد مدل HWD100*60 در شاخه های دو متری و با عرض 10 و ارتفاع 6 سانتی متر تولید و عرضه می شود. این داکت ها قابلیت نصب بر روی دیوار، سقف و زمین را دارند.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت خانگی بدون شیار سایز 60*60 رعد داکت خانگی بدون شیار سایز 60*60 رعد

داکت خانگی بدون شیار سایز 60*60 رعد

قیمت داکت خانگی بدون شیار سایز 60*60 رعد : داکت ساده رعد مدل HWD 60*60 در شاخه های دو متری و با عرض 6 و ارتفاع 6 سانتی متر تولید و عرضه می شود. این داکت ها قابلیت نصب بر روی دیوار، سقف و زمین را دارند.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت خانگی بدون شیار سایز 40*60 رعد داکت خانگی بدون شیار سایز 40*60 رعد

داکت خانگی بدون شیار سایز 40*60 رعد

قیمت داکت خانگی بدون شیار سایز 40*60 رعد : داکت ساده رعد مدل HWD 60*40 در شاخه های دو متری و با عرض 6 و ارتفاع 4 سانتی متر تولید و عرضه می شود. این داکت ها قابلیت نصب بر روی دیوار، سقف و زمین را دارند.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت خانگی بدون شیار سایز 40*40 رعد داکت خانگی بدون شیار سایز 40*40 رعد

داکت خانگی بدون شیار سایز 40*40 رعد

قیمت داکت خانگی بدون شیار سایز 40*40 رعد : داکت ساده رعد مدل HWD 40*40 در شاخه های دو متری و با عرض 4 و ارتفاع 4 سانتی متر تولید و عرضه می شود. این داکت ها قابلیت نصب بر روی دیوار، سقف و زمین را دارند.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت خانگی بدون شیار سایز 30*30 رعد داکت خانگی بدون شیار سایز 30*30 رعد

داکت خانگی بدون شیار سایز 30*30 رعد

قیمت داکت خانگی بدون شیار سایز 30*30 رعد : داکت ساده رعد مدل HWD 30*30 در شاخه های دو متری و با عرض 3 و ارتفاع 3 سانتی متر تولید و عرضه می شود. این داکت ها قابلیت نصب بر روی دیوار، سقف و زمین را دارند.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت خانگی بدون شیار سایز 20*25 رعد داکت خانگی بدون شیار سایز 20*25 رعد

داکت خانگی بدون شیار سایز 20*25 رعد

قیمت داکت خانگی بدون شیار سایز 20*25 رعد : داکت ساده رعد مدل HWD 20*12 در شاخه های دو متری و با عرض 2.5 و ارتفاع 2 سانتی متر تولید و عرضه می شود. این داکت ها قابلیت نصب بر روی دیوار، سقف و زمین را دارند.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت خانگی بدون شیار سایز 20*20 رعد داکت خانگی بدون شیار سایز 20*20 رعد

داکت خانگی بدون شیار سایز 20*20 رعد

قیمت داکت خانگی بدون شیار سایز 20*20 رعد : داکت ساده رعد مدل HWD 20*20 در شاخه های دو متری و با عرض 2 و ارتفاع 2 سانتی متر تولید و عرضه می شود. این داکت ها قابلیت نصب بر روی دیوار، سقف و زمین را دارند.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت خانگی بدون شیار سایز 12*20 رعد داکت خانگی بدون شیار سایز 12*20 رعد

داکت خانگی بدون شیار سایز 12*20 رعد

قیمت داکت خانگی بدون شیار سایز 12*20 رعد : داکت ساده رعد مدل HWD 20*12 در شاخه های دو متری و با عرض 2 و ارتفاع 1.2 سانتی متر تولید و عرضه می شود. این داکت ها قابلیت نصب بر روی دیوار، سقف و زمین را دارند.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3