فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
پایه بست کمربندی چسب دار 40x40 مشکی | برند W&E پایه بست کمربندی چسب دار 40x40 مشکی | برند W&E

پایه بست کمربندی چسب دار 40x40 مشکی | برند W&E

خرید و قیمت پایه بست کمربندی چسب دار سایز 40×40 میلی متر - برند W&E - مشکی : پایه بست کمربندی برای نگه داشتن دسته های سیم و کابل که از طریق بست کمربندی به یکدیگر متصل شده اند، استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

پایه بست کمربندی چسب دار 30x30 مشکی | برند W&E پایه بست کمربندی چسب دار 30x30 مشکی | برند W&E

پایه بست کمربندی چسب دار 30x30 مشکی | برند W&E

خرید و قیمت پایه بست کمربندی چسب دار سایز 30×30 میلی متر - برند W&E - مشکی : پایه بست کمربندی برای نگه داشتن دسته های سیم و کابل که از طریق بست کمربندی به یکدیگر متصل شده اند، استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

پایه بست کمربندی چسب دار 25x25 مشکی | برند W&E پایه بست کمربندی چسب دار 25x25 مشکی | برند W&E

پایه بست کمربندی چسب دار 25x25 مشکی | برند W&E

خرید و قیمت پایه بست کمربندی چسب دار سایز 25×25 میلی متر - برند W&E - مشکی : پایه بست کمربندی برای نگه داشتن دسته های سیم و کابل که از طریق بست کمربندی به یکدیگر متصل شده اند، استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

پایه بست کمربندی چسب دار 20x20 مشکی | برند W&E پایه بست کمربندی چسب دار 20x20 مشکی | برند W&E

پایه بست کمربندی چسب دار 20x20 مشکی | برند W&E

خرید و قیمت پایه بست کمربندی چسب دار سایز 20×20 میلی متر - برند W&E - مشکی : پایه بست کمربندی برای نگه داشتن دسته های سیم و کابل که از طریق بست کمربندی به یکدیگر متصل شده اند، استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

پایه بست کمربندی چسب دار 40x40 سفید | برند W&E پایه بست کمربندی چسب دار 40x40 سفید | برند W&E

پایه بست کمربندی چسب دار 40x40 سفید | برند W&E

خرید و قیمت پایه بست کمربندی چسب دار سایز 40×40 میلی متر - برند W&E - سفید : پایه بست کمربندی برای نگه داشتن دسته های سیم و کابل که از طریق بست کمربندی به یکدیگر متصل شده اند، استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

پایه بست کمربندی چسب دار 30x30 سفید | برند W&E پایه بست کمربندی چسب دار 30x30 سفید | برند W&E

پایه بست کمربندی چسب دار 30x30 سفید | برند W&E

خرید و قیمت پایه بست کمربندی چسب دار سایز 30×30 میلی متر - برند W&E - سفید : پایه بست کمربندی برای نگه داشتن دسته های سیم و کابل که از طریق بست کمربندی به یکدیگر متصل شده اند، استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

پایه بست کمربندی چسب دار 25x25 سفید | برند W&E پایه بست کمربندی چسب دار 25x25 سفید | برند W&E

پایه بست کمربندی چسب دار 25x25 سفید | برند W&E

خرید و قیمت پایه بست کمربندی چسب دار سایز 25×25 میلی متر - برند W&E - سفید : پایه بست کمربندی برای نگه داشتن دسته های سیم و کابل که از طریق بست کمربندی به یکدیگر متصل شده اند، استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

پایه بست کمربندی چسب دار 20x20 سفید | برند W&E پایه بست کمربندی چسب دار 20x20 سفید | برند W&E

پایه بست کمربندی چسب دار 20x20 سفید | برند W&E

خرید و قیمت پایه بست کمربندی چسب دار سایز 20×20 میلی متر - برند W&E - سفید : پایه بست کمربندی برای نگه داشتن دسته های سیم و کابل که از طریق بست کمربندی به یکدیگر متصل شده اند، استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3