فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
وایرشو تک روکش دار سایز 95 برند W&E وایرشو تک روکش دار سایز 95 برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 95 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار سایز 95 برند W&E : سرسیم لوله ای یکی از انواع سرسیم می باشد. وایرشو تکی روکش دار 95 (E95-22) دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل قرمز می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار سایز 70 برند W&E وایرشو تک روکش دار سایز 70 برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 70 برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 70 (E70-20) یکی از انواع سرسیم W&E می باشد. برای مشاهده قیمت و خرید وایرشو تک سایز 70 (سرسیم لوله ای تک) می توانید با مجموعه وبرا الکتریک در ارتباط باشید. خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار سایز 70 برند W&E : سرسیم لوله ای تک یکی از انواع سرسیم می باشد. سرسیم وایرشو تکی روکش دار 70 (E70-20) دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل قرمز می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار سایز 50 برند W&E وایرشو تک روکش دار سایز 50 برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 50 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار سایز 50 برند W&E : سرسیم لوله ای یکی از انواع سرسیم می باشد. وایرشو تک 50 (E50-20) دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل قرمز می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار سایز 35 برند W&E وایرشو تک روکش دار سایز 35 برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 35 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک 35 برند W&E : سرسیم لوله ای تک یکی از انواع سرسیم می باشد. وایرشو تکی روکش دار سایز 35 دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل قرمز می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار سایز 25 (E25-16) برند W&E وایرشو تک روکش دار سایز 25 (E25-16) برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 25 (E25-16) برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار سایز 25 برند W&E : وایرشو تک یکی از انواع سرسیم می باشد. سرسیم وایرشو تکی روکش دار 25 (E25-16) دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل سیاه می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار سایز 16 برند W&E وایرشو تک روکش دار سایز 16 برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 16 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار سایز 16 برند W&E : سرسیم وایرشو لوله ای تک یکی از انواع سرسیم می باشد. سرسیم وایرشو تکی روکش دار 16 (E16-12) دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل کرم رنگ می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار سایز 10 برند W&E وایرشو تک روکش دار سایز 10 برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 10 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار سایز 10 برند W&E : سرسیم لوله ای یکی از انواع سرسیم وایرشو می باشد. سرسیم وایرشو تکی روکش دار 10 دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل قهوه ای رنگ می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار سایز 6 برند W&E وایرشو تک روکش دار سایز 6 برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 6 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار سایز 6 برند W&E : سرسیم وایرشو لوله ای تک یکی از انواع سرسیم می باشد. سرسیم وایرشو تکی روکش دار 6 دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل سبز می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار سایز 4 برند W&E وایرشو تک روکش دار سایز 4 برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 4 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار سایز 4 برند W&E : سرسیم لوله ای تک یکی از انواع سرسیم می باشد. سرسیم وایرشو تکی روکش دار 4 (E4009) دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل نارنجی می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار پایه بلند سایز 2.5 برند W&E وایرشو تک روکش دار پایه بلند سایز 2.5 برند W&E

وایرشو تک روکش دار پایه بلند سایز 2.5 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک پایه بلند روکش دار سایز 2.5 برند W&E : وایرشو تک 2.5 پایه بلند یکی از انواع سرسیم می باشد. سرسیم وایرشو تکی 2.5 بلند (E2510) دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل طوسی می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار سایز 2.5 برند W&E وایرشو تک روکش دار سایز 2.5 برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 2.5 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار سایز 2.5 برند W&E : سرسیم لوله ای تک یکی از انواع سرسیم می باشد. سرسیم وایرشو تکی روکش دار 2.5 (E2508) دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل طوسی می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار پایه بلند سایز 1.5 برند W&E وایرشو تک روکش دار پایه بلند سایز 1.5 برند W&E

وایرشو تک روکش دار پایه بلند سایز 1.5 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار سایز 1.5 برند W&E : سرسیم لوله ای یکی از انواع سرسیم می باشد. سرسیم وایرشو تکی روکش دار 1.5 (E1510) دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل مشکی می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار پایه بلند سایز 1 برند W&E وایرشو تک روکش دار پایه بلند سایز 1 برند W&E

وایرشو تک روکش دار پایه بلند سایز 1 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار پایه بلند سایز 1 برند W&E : سرسیم وایرشو لوله ای یکی از انواع سرسیم می باشد. سرسیم وایرشو پایه بلند تکی روکش دار 1 (E1010) دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل قرمز می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار سایز 1.5 برند W&E وایرشو تک روکش دار سایز 1.5 برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 1.5 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار سایز 1.5 برند W&E : سرسیم لوله ای تک یکی از انواع سرسیم می باشد. سرسیم وایرشو تکی روکش دار 1.5 (E1508) دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل سیاه می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار سایز 1 برند W&E وایرشو تک روکش دار سایز 1 برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 1 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار سایز 1 برند W&E : سرسیم لوله ای تک یکی از انواع سرسیم می باشد. سرسیم وایرشو تکی روکش دار 1 (E1008) دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل قرمز می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار سایز 0.75 برند W&E وایرشو تک روکش دار سایز 0.75 برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 0.75 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار سایز 0.75 برند W&E : سرسیم وایرشو لوله ای یکی از انواع سرسیم می باشد. سرسیم وایرشو تکی روکش دار 0.75 دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل آبی می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وایرشو تک روکش دار سایز 0.5 برند W&E وایرشو تک روکش دار سایز 0.5 برند W&E

وایرشو تک روکش دار سایز 0.5 برند W&E

خرید و قیمت وایرشو تک روکش دار سایز 0.5 برند W&E : سرسیم لوله ای تک یکی از انواع سرسیم می باشد. سرسیم وایرشو تکی روکش دار 0.5 دارای ورودی یک سیم و عایق قیفی شکل سفید می باشد.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تماس با ما

با تیم مجرب وبرا الکتریک در ارتباط باشید

شماره های تماس فروشگاه:

33914059 - 33942315 - 33994533 - 33901836 - 33999160-3 ​

شماره های تماس دفتر:

66341699 - 66341703 - 66341673 - 66341743


شبکه های اجتماعی فروشگاه:

کارشناس فروش خانم تجلی

کارشناس فروش خانم صادقی :

کار شناس فروش آقای غلامی :