فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 3 (SV2-3) برند W&E سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 3 (SV2-3) برند W&E

سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 3 (SV2-3) برند W&E

سرسیم دو شاخ SV2-3 ، ورودی سیم حداکثر 2.5، فاصله بین دو شاخ 3 برند W&E : سرسیم دوشاخ روکش دار آبی ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم W&E است. سرسیم دوشاخ برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 3 (SV1.25-3) برند W&E سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 3 (SV1.25-3) برند W&E

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 3 (SV1.25-3) برند W&E

سرسیم دو شاخ SV1.25-3 ، ورودی سیم حداکثر 1.5، فاصله بین دو شاخ 3 : سرسیم دوشاخ روکش دار قرمز ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم دو شاخ است . سرسیم چنگالی برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 6 قطر 6 (SV5.5-6) برند W&E سرسیم دوشاخ 6 قطر 6 (SV5.5-6) برند W&E

سرسیم دوشاخ 6 قطر 6 (SV5.5-6) برند W&E

خرید سرسیم دو شاخ SV5.5-6 ، ورودی سیم حداکثر 6، فاصله بین دو شاخ 6 برند W&E : سرسیم دوشاخ ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم است . سرسیم دوشاخ زرد برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 6 قطر 5 (SV5.5-5) برند W&E سرسیم دوشاخ 6 قطر 5 (SV5.5-5) برند W&E

سرسیم دوشاخ 6 قطر 5 (SV5.5-5) برند W&E

قیمت و خرید سرسیم دو شاخ SV5.5-5 ، ورودی سیم حداکثر 6، فاصله بین دو شاخ 5 برند W&E : سرسیم دوشاخ روکش دار زرد ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم است. سرسیم دوشاخ برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 6 قطر 4 (SV5.5-4) برند W&E سرسیم دوشاخ 6 قطر 4 (SV5.5-4) برند W&E

سرسیم دوشاخ 6 قطر 4 (SV5.5-4) برند W&E

سرسیم دو شاخ SV5.5-4 ، ورودی سیم حداکثر 6، فاصله بین دو شاخ 4 برند W&E : سرسیم دوشاخ W&E ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم دوشاخ است که برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 6 (SV2-6) برند W&E سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 6 (SV2-6) برند W&E

سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 6 (SV2-6) برند W&E

لیست قیمت سرسیم دو شاخ : سرسیم دوشاخ روکش دار آبی ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم W&E است که برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 5 (SV2-5L) برند W&E سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 5 (SV2-5L) برند W&E

سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 5 (SV2-5L) برند W&E

قیمت سرسیم دو شاخ SV2-5L ، ورودی سیم حداکثر 2.5، فاصله بین دو شاخ 5 برند W&E : سرسیم دوشاخ آبی ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم است که برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 4 (SV2-4) برند W&E سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 4 (SV2-4) برند W&E

سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 4 (SV2-4) برند W&E

سرسیم دو شاخ SV2-4 ، ورودی سیم حداکثر 2.5، فاصله بین دو شاخ 4 برند W&E : سرسیم دوشاخ روکش دار آبی ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم W&E است که برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 6 (SV1.25-6) برند W&E سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 6 (SV1.25-6) برند W&E

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 6 (SV1.25-6) برند W&E

خرید سرسیم دوشاخ لاله زار : سرسیم دو شاخ SV1.25-6 ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم است. سرسیم دوشاخ 1.5 برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 5 (SV1.25-5) برند W&E سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 5 (SV1.25-5) برند W&E

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 5 (SV1.25-5) برند W&E

سرسیم دو شاخ SV1.25-5 ، ورودی سیم حداکثر 1.5، فاصله بین دو شاخ 5: سرسیم دو شاخ ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم W&E است که برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 4 (SV1.25-4S) برند W&E سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 4 (SV1.25-4S) برند W&E

سرسیم دوشاخ 1.5 قطر 4 (SV1.25-4S) برند W&E

خرید عمده و آنلاین سرسیم دوشاخ لاله زار : سرسیم دوشاخ روکش دار قرمز ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم است که برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3