فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 3 (SV2-3) برند W&E سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 3 (SV2-3) برند W&E

سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 3 (SV2-3) برند W&E

سرسیم دو شاخ SV2-3 ، ورودی سیم حداکثر 2.5، فاصله بین دو شاخ 3 برند W&E : سرسیم دوشاخ روکش دار آبی ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم W&E است. سرسیم دوشاخ برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 6 (SV2-6) برند W&E سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 6 (SV2-6) برند W&E

سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 6 (SV2-6) برند W&E

لیست قیمت سرسیم دو شاخ : سرسیم دوشاخ روکش دار آبی ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم W&E است که برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 5 (SV2-5L) برند W&E سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 5 (SV2-5L) برند W&E

سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 5 (SV2-5L) برند W&E

قیمت سرسیم دو شاخ SV2-5L ، ورودی سیم حداکثر 2.5، فاصله بین دو شاخ 5 برند W&E : سرسیم دوشاخ آبی ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم است که برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 4 (SV2-4) برند W&E سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 4 (SV2-4) برند W&E

سرسیم دوشاخ 2.5 قطر 4 (SV2-4) برند W&E

سرسیم دو شاخ SV2-4 ، ورودی سیم حداکثر 2.5، فاصله بین دو شاخ 4 برند W&E : سرسیم دوشاخ روکش دار آبی ، سرسیم چنگالی و یا سرسیم U شکل یکی از انواع سرسیم W&E است که برای اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3