فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
لوله فلکسی روکشدار سایز 150 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 150 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 150 رهورد خراسان (FC1P)

قیمت و خرید عمده لوله فلکسی رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 125 مشکی یکی از انواع لوله فلکسی رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 125 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 125 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 125 رهورد خراسان (FC1P)

قیمت و خرید عمده لوله فلکسی رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 125 مشکی یکی از انواع لوله فلکسی رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 100 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 100 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 100 رهورد خراسان (FC1P)

قیمت و خرید عمده لوله فلکسی رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 100 مشکی یکی از انواع لوله فلکسی رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 75 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 75 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 75 رهورد خراسان (FC1P)

قیمت و خرید عمده لوله فلکسی رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 75 مشکی یکی از انواع لوله فلکسی رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 63 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 63 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 63 رهورد خراسان (FC1P)

قیمت و خرید عمده لوله فلکسی رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 63 مشکی یکی از انواع لوله فلکسی رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 52 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 52 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 52 رهورد خراسان (FC1P)

قیمت و خرید عمده لوله فلکسی رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 52 مشکی یکی از انواع لوله فلکسی رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 48 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 48 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 48 رهورد خراسان (FC1P)

قیمت و خرید لوله فلکسی رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 48 مشکی یکی از انواع لوله فلکسی رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 42 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 42 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 42 رهورد خراسان (FC1P)

قیمت و خرید لوله فلکسی رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 42 مشکی یکی از انواع لوله فلکسی رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 36 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 36 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 36 رهورد خراسان (FC1P)

قیمت و خرید لوله فلکسی رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 36 مشکی یکی از انواع لوله فلکسی رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 29 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 29 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 29 رهورد خراسان (FC1P)

قیمت و خرید لوله فلکسی رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 29 مشکی یکی از انواع لوله فلکسی رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 25 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 25 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 25 رهورد خراسان (FC1P)

خرید عمده و آنلاین لوله فلکسی رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 25 مشکی یکی از انواع لوله فلکسیبل رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 21 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 21 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 21 رهورد خراسان (FC1P)

خرید عمده و آنلاین لوله فلکسی رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 21 مشکی یکی از انواع لوله فلکسیبل رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 16 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 16 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 16 رهورد خراسان (FC1P)

لیست قیمت لوله فلکسی رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 16 مشکی یکی از انواع لوله فلکسیبل رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 13 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 13 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 13 رهورد خراسان (FC1P)

لیست قیمت لوله فلکسی رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 13 مشکی یکی از انواع لوله فلکسیبل رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 11 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 11 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 11 رهورد خراسان (FC1P)

قیمت و خرید عمده لوله خرطومی فلزی روکشدار FC1P لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 11 مشکی یکی از انواع لوله فلکسیبل رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی روکشدار سایز 9 رهورد خراسان (FC1P) لوله فلکسی روکشدار سایز 9 رهورد خراسان (FC1P)

لوله فلکسی روکشدار سایز 9 رهورد خراسان (FC1P)

لیست قیمت لوله خرطومی فلزی روکشدار رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی روکشدار سایز 9 مشکی یکی از انواع لوله فلکسیبل رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1P نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل ها به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی بدون روکش سایز 52 رهورد خراسان (FC1) لوله فلکسی بدون روکش سایز 52 رهورد خراسان (FC1)

لوله فلکسی بدون روکش سایز 52 رهورد خراسان (FC1)

لیست قیمت لوله خرطومی فلزی بدون روکش رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی بدون روکش سایز 10 یکی از انواع لوله فلکسیبل رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1 نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل برق به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی بدون روکش سایز 48 رهورد خراسان (FC1) لوله فلکسی بدون روکش سایز 48 رهورد خراسان (FC1)

لوله فلکسی بدون روکش سایز 48 رهورد خراسان (FC1)

لیست قیمت لوله خرطومی فلزی بدون روکش رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی بدون روکش سایز 48 یکی از انواع لوله فلکسیبل رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1 نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل برق به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی بدون روکش سایز 42 رهورد خراسان (FC1) لوله فلکسی بدون روکش سایز 42 رهورد خراسان (FC1)

لوله فلکسی بدون روکش سایز 42 رهورد خراسان (FC1)

لیست قیمت لوله خرطومی فلزی بدون روکش رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی بدون روکش سایز 42 یکی از انواع لوله فلکسیبل رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1 نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل برق به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله فلکسی بدون روکش سایز 36 رهورد خراسان (FC1) لوله فلکسی بدون روکش سایز 36 رهورد خراسان (FC1)

لوله فلکسی بدون روکش سایز 36 رهورد خراسان (FC1)

قیمت عمده لوله فلکسی بدون روکش رهورد خراسان لاله زار : لوله فلکسی بدون روکش سایز 36 یکی از انواع لوله فلکسیبل رهورد خراسان است. این دسته از لوله خرطومی فلزی که به آن ها تیپ FC1 نیز گفته می شود، برای محافظت سیم و کابل برق به کار می رود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3