فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
لوله خرطومی نسوز PP سایز 29 - حلقه 50 متری لوله خرطومی نسوز PP سایز 29 - حلقه 50 متری

لوله خرطومی نسوز PP سایز 29 - حلقه 50 متری

خرید عمده و آنلاین انواع سایز لوله خرطومی نسوز لاله زار : لوله خرطومی نسوز PP سایز 29 یکی از انواع خرطومی نسوز است که با نام لوله خرطومی صنعتی نسوز خط زرد نیز در بازار شناخته شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز PP سایز 25 - حلقه 50 متری لوله خرطومی نسوز PP سایز 25 - حلقه 50 متری

لوله خرطومی نسوز PP سایز 25 - حلقه 50 متری

خرید عمده و آنلاین انواع سایز لوله خرطومی نسوز لاله زار : لوله خرطومی نسوز PP سایز 25 یکی از انواع خرطومی نسوز است که با نام لوله خرطومی صنعتی نسوز خط زرد نیز در بازار شناخته شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز PP سایز 19 - حلقه 50 متری لوله خرطومی نسوز PP سایز 19 - حلقه 50 متری

لوله خرطومی نسوز PP سایز 19 - حلقه 50 متری

خرید عمده انواع سایز لوله خرطومی نسوز لاله زار : لوله خرطومی نسوز PP سایز 19 یکی از انواع خرطومی نسوز است که با نام لوله خرطومی صنعتی نسوز خط زرد نیز در بازار شناخته شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز PP سایز 16 - حلقه 100 متری لوله خرطومی نسوز PP سایز 16 - حلقه 100 متری

لوله خرطومی نسوز PP سایز 16 - حلقه 100 متری

خرید عمده انواع سایز لوله خرطومی نسوز لاله زار : لوله خرطومی نسوز PP سایز 16 یکی از انواع لوله خرطومی نسوز است که با نام لوله خرطومی صنعتی نسوز خط زرد نیز در بازار شناخته شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز PP سایز 13 - حلقه 100 متری لوله خرطومی نسوز PP سایز 13 - حلقه 100 متری

لوله خرطومی نسوز PP سایز 13 - حلقه 100 متری

خرید انواع سایز لوله خرطومی نسوز لاله زار : لوله خرطومی نسوز PP سایز 13 یکی از انواع لوله خرطومی نسوز است که با نام لوله خرطومی صنعتی نسوز خط زرد نیز در بازار شناخته شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز PP سایز 11 - حلقه 100 متری لوله خرطومی نسوز PP سایز 11 - حلقه 100 متری

لوله خرطومی نسوز PP سایز 11 - حلقه 100 متری

تامین کننده لوله خرطومی نسوز لاله زار : لوله خرطومی نسوز PP سایز 11 یکی از انواع لوله خرطومی نسوز است که با نام لوله خرطومی صنعتی نسوز خط زرد نیز در بازار شناخته شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز PP سایز 9 - حلقه 100 متری لوله خرطومی نسوز PP سایز 9 - حلقه 100 متری

لوله خرطومی نسوز PP سایز 9 - حلقه 100 متری

قیمت و خرید عمده لوله خرطومی نسوز لاله زار : لوله خرطومی نسوز PP سایز 9 یکی از انواع لوله خرطومی نسوز است که با نام لوله خرطومی صنعتی نسوز خط زرد نیز در بازار شناخته شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز PP سایز 6 - حلقه 100 متری لوله خرطومی نسوز PP سایز 6 - حلقه 100 متری

لوله خرطومی نسوز PP سایز 6 - حلقه 100 متری

خرید عمده لوله خرطومی نسوز لاله زار : لوله خرطومی نسوز PP سایز 6 یکی از انواع لوله خرطومی نسوز است که با نام لوله خرطومی صنعتی نسوز خط زرد نیز در بازار شناخته شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی نسوز PP سایز 4 - حلقه 100 متری لوله خرطومی نسوز PP سایز 4 - حلقه 100 متری

لوله خرطومی نسوز PP سایز 4 - حلقه 100 متری

قیمت و خرید لوله خرطومی نسوز لاله زار : لوله خرطومی نسوز PP سایز 4 یکی از انواع لوله خرطومی است که با نام لوله خرطومی صنعتی نسوز خط زرد نیز در بازار شناخته شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3