فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
روکش حرارتی مشکی قطر 180 میلیمتر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 180 میلیمتر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 180 میلیمتر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP180BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 180 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 150 میلیمتر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 150 میلیمتر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 150 میلیمتر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP150BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 150 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 120 میلیمتر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 120 میلیمتر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 120 میلیمتر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP120BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 120 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 100 میلیمتر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 100 میلیمتر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 100 میلیمتر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP100BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 100 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 80 میلیمتر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 80 میلیمتر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 80 میلیمتر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP080BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 80 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 70 میلیمتر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 70 میلیمتر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 70 میلیمتر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP070BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 70 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 60 میلیمتر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 60 میلیمتر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 60 میلیمتر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP060BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 60 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 50 میلیمتر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 50 میلیمتر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 50 میلیمتر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP050BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 50 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 40 میلیمتر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 40 میلیمتر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 40 میلیمتر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP040BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 40 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 35 میلیمتر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 35 میلیمتر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 35 میلیمتر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP035BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 35 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 30 میلی متر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 30 میلی متر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 30 میلی متر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP030BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 30 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 28 میلی متر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 28 میلی متر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 28 میلی متر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP028BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 28 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 25 میلیمتر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 25 میلیمتر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 25 میلیمتر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP025BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 25 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 22 میلی متر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 22 میلی متر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 22 میلی متر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP022BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 22 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 20 میلی متر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 20 میلی متر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 20 میلی متر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP020BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 20 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 18 میلی متر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 18 میلی متر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 18 میلی متر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP018BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 18 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 16 میلی متر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 16 میلی متر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 16 میلی متر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP016BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 16 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی در لاله زار است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 14 میلی متر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 14 میلی متر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 14 میلی متر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP014BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 14 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 12 میلی متر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 12 میلی متر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 12 میلی متر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP012BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 12 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

روکش حرارتی مشکی قطر 10 میلی متر - WOER روکش حرارتی مشکی قطر 10 میلی متر - WOER

روکش حرارتی مشکی قطر 10 میلی متر - WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی مصرف عمومی مدل SGP010BK برند WOER : روکش حرارتی مشکی سایز 10 یکی از انواع روکش حرارتی مصرف عمومی است که با نام های وارنیش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود. درواقع روکش حرارتی مشکی نوعی پوشش عایق تک لایه برای سرسیم ها و کابل های بدون پوشش است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3