فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 29- حلقه 50 متری لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 29- حلقه 50 متری

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 29- حلقه 50 متری

لیست قیمت لوله خرطومی خودرویی نسوز چاکدار لاله زار : لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 29 یکی از انواع لوله خرطومی است. از این محصول که با نام های لوله خرطومی درزدار ، لوله خرطومی شیاردار و لوله خرطومی بازشو نیز شناخته شده است، برای دسته بندی سیم و کابل برق در یک فضای محدود به ویژه سیم کشی خودرو استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 25- حلقه 50 متری لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 25- حلقه 50 متری

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 25- حلقه 50 متری

قیمت و خرید لوله خرطومی خودرویی نسوز چاکدار لاله زار : لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 25 یکی از انواع لوله خرطومی است. از این محصول که با نام های لوله خرطومی درزدار ، لوله خرطومی شیاردار و لوله خرطومی بازشو نیز شناخته شده است، برای دسته بندی سیم و کابل برق در یک فضای محدود به ویژه سیم کشی خودرو استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 19- حلقه 50 متری لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 19- حلقه 50 متری

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 19- حلقه 50 متری

خرید لوله خرطومی خودرویی نسوز چاکدار لاله زار : لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 19 یکی از انواع لوله خرطومی است. از این محصول که با نام های لوله خرطومی درزدار ، لوله خرطومی شیاردار و لوله خرطومی بازشو نیز شناخته شده است، برای دسته بندی سیم و کابل برق در یک فضای محدود به ویژه سیم کشی خودرو استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 16- حلقه 100 متری لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 16- حلقه 100 متری

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 16- حلقه 100 متری

خرید لوله خرطومی چاکدار خودرویی لاله زار : لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 16 یکی از انواع لوله خرطومی است. از این محصول که با نام های لوله خرطومی درزدار ، لوله خرطومی شیاردار و لوله خرطومی بازشو نیز شناخته شده است، برای دسته بندی سیم و کابل برق در یک فضای محدود به ویژه سیم کشی خودرو استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 13- حلقه 100 متری لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 13- حلقه 100 متری

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 13- حلقه 100 متری

فروش عمده لوله خرطومی چاکدار خودرویی لاله زار : لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 13 یکی از انواع لوله خرطومی است. از این محصول که با نام های لوله خرطومی درزدار ، لوله خرطومی شیاردار و لوله خرطومی بازشو نیز شناخته شده است، برای دسته بندی سیم و کابل برق در یک فضای محدود به ویژه سیم کشی خودرو استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 11- حلقه 100 متری لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 11- حلقه 100 متری

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 11- حلقه 100 متری

نمایندگی لوله خرطومی چاکدار خودرویی لاله زار : لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 11 یکی از انواع لوله خرطومی است. از این محصول که با نام های لوله خرطومی درزدار ، لوله خرطومی شیاردار و لوله خرطومی بازشو نیز شناخته شده است، برای دسته بندی سیم و کابل برق در یک فضای محدود به ویژه سیم کشی خودرو استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 9- حلقه 100 متری لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 9- حلقه 100 متری

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 9- حلقه 100 متری

لیست قیمت لوله خرطومی چاکدار خودرویی لاله زار : لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 9 یکی از انواع لوله خرطومی است. از این محصول که با نام های لوله خرطومی درزدار ، لوله خرطومی شیاردار و لوله خرطومی بازشو نیز شناخته شده است، برای دسته بندی سیم و کابل ها در یک فضای محدود به ویژه سیم کشی خودرو استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 6- حلقه 100 متری لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 6- حلقه 100 متری

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 6- حلقه 100 متری

قیمت عمده لوله خرطومی خودرویی چاکدار لاله زار : لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 6 یکی از انواع سایز لوله خرطومی است. از این محصول که با نام های لوله خرطومی درزدار ، لوله خرطومی شیاردار و لوله خرطومی بازشو نیز شناخته شده است، برای دسته بندی سیم و کابل ها در یک فضای محدود به ویژه سیم کشی خودرو استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 4- حلقه 100 متری لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 4- حلقه 100 متری

لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 4- حلقه 100 متری

قیمت لوله خرطومی چاکدار خودرویی لاله زار : لوله خرطومی چاکدار خودرویی سایز 4 یکی از انواع لوله خرطومی است. از این محصول که با نام های لوله خرطومی درزدار ، لوله خرطومی شیاردار و لوله خرطومی بازشو نیز شناخته شده است، برای دسته بندی سیم و کابل ها در یک فضای محدود به ویژه سیم کشی خودرو استفاده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3