فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
وارنیش حرارتی شفاف قطر 180 میلی متر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 180 میلی متر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 180 میلی متر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 180 مدل SGP180CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 180 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 150 میلی متر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 150 میلی متر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 150 میلی متر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 150 مدل SGP150CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 150 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 120 میلی متر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 120 میلی متر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 120 میلی متر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 120 مدل SGP120CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 120 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 100 میلی متر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 100 میلی متر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 100 میلی متر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 100 مدل SGP100CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 100 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 80 میلی متر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 80 میلی متر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 80 میلی متر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 80 مدل SGP080CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 80 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 70 میلی متر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 70 میلی متر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 70 میلی متر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 70 مدل SGP070CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 70 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 60 میلی متر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 60 میلی متر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 60 میلی متر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 60 مدل SGP060CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 60 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 50 میلی متر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 50 میلی متر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 50 میلی متر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 50 مدل SGP050CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 50 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 40 میلی متر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 40 میلی متر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 40 میلی متر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 40 مدل SGP040CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 40 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 35 میلی متر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 35 میلی متر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 35 میلی متر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 35 مدل SGP035CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 35 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 30 میلی متر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 30 میلی متر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 30 میلی متر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 30 مدل SGP030CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 30 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 28 میلی متر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 28 میلی متر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 28 میلی متر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 28 مدل SGP028CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 28 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 25 میلی متر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 25 میلی متر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 25 میلی متر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 25 مدل SGP025CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 25 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 22 میلیمتر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 22 میلیمتر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 22 میلیمتر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 22 مدل SGP022CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 22 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 20 میلیمتر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 20 میلیمتر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 20 میلیمتر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 20 مدل SGP020CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 20 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 18 میلیمتر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 18 میلیمتر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 18 میلیمتر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 18 مدل SGP018CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 18 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 16 میلیمتر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 16 میلیمتر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 16 میلیمتر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 16 مدل SGP016CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 16 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 14 میلیمتر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 14 میلیمتر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 14 میلیمتر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 14 مدل SGP014CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 14 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 12 میلیمتر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 12 میلیمتر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 12 میلیمتر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 12 مدل SGP012CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 12 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

وارنیش حرارتی شفاف قطر 10 میلیمتر WOER وارنیش حرارتی شفاف قطر 10 میلیمتر WOER

وارنیش حرارتی شفاف قطر 10 میلیمتر WOER

لیست قیمت - خرید عمده و آنلاین روکش حرارتی شفاف سایز 10 مدل SGP010CR برند WOER : وارنیش حرارتی بی رنگ قطر 10 میلی متر یکی از انواع روکش حرارتی است که با نام های روکش حرارتی، شیرینگ حرارتی یا ترموفیت حرارتی نیز در بازار نامیده می شود.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تماس با ما

با تیم مجرب وبرا الکتریک در ارتباط باشید

شماره های تماس فروشگاه:

33914059 - 33942315 - 33994533 - 33901836 - 33999160-3 ​

شماره های تماس دفتر:

66341699 - 66341703 - 66341673 - 66341743


شبکه های اجتماعی فروشگاه:

کارشناس فروش خانم تجلی

کارشناس فروش خانم صادقی :

کار شناس فروش آقای غلامی :