فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
ترمینال ریلی دو طبقه رعد مدل DRTP10 ترمینال ریلی دو طبقه رعد مدل DRTP10

ترمینال ریلی دو طبقه رعد مدل DRTP10

قیمت و خرید ترمینال ریلی دو طبقه رعد مدل RT/SU10-2L (DRTP10) : ترمینال دو طبقه سایز 10 رعد دارای سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 10 میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی سه طبقه رعد مدل TRTP4 ترمینال ریلی سه طبقه رعد مدل TRTP4

ترمینال ریلی سه طبقه رعد مدل TRTP4

قیمت و خرید ترمینال ریلی سه طبقه رعد مدل RT/SU4-3L (TRTP4) : ترمینال دو طبقه سایز 4 رعد دارای سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع ۴ میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی دو طبقه رعد مدل DRTP4 ترمینال ریلی دو طبقه رعد مدل DRTP4

ترمینال ریلی دو طبقه رعد مدل DRTP4

قیمت و خرید ترمینال ریلی دو طبقه رعد مدل RT/SU4-2L (DRTP4) : ترمینال دو طبقه سایز 4 رعد دارای سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع ۴ میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی دو طبقه لینک دار رعد مدل DRTP 2.5-4-L ترمینال ریلی دو طبقه لینک دار رعد مدل DRTP 2.5-4-L

ترمینال ریلی دو طبقه لینک دار رعد مدل DRTP 2.5-4-L

قیمت و خرید ترمینال ریلی دو طبقه لینک دار رعد مدل RT/SU2.5/4-2L (DRTP 2.5/4L) : ترمینال دو طبقه لینک دار سایز 4-2.5 رعد دارای سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع ۴ میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

ترمینال ریلی دو طبقه رعد مدل DRTP 2.5-4 ترمینال ریلی دو طبقه رعد مدل DRTP 2.5-4

ترمینال ریلی دو طبقه رعد مدل DRTP 2.5-4

قیمت و خرید ترمینال ریلی دو طبقه رعد مدل RT/SU2.5/4-2L (DRTP 2.5-4) : ترمینال دو طبقه سایز 4-2.5 رعد دارای سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع ۴ میلی متر است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3