فروشگاه وبرا الکتریک
وبرا الکتریک
داکت شیاردار 120*100 برند W&E داکت شیاردار 120*100 برند W&E

داکت شیاردار 120*100 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 120*100 برند W&E : داکت 120*100 میلی متر شیاردار W&E در شاخه های دو متری، با عرض 10 و ارتفاع 12 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 100*100 برند W&E داکت شیاردار 100*100 برند W&E

داکت شیاردار 100*100 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 100*100 برند W&E : داکت 100*100 میلی متر شیاردار W&E در شاخه های دو متری، با عرض 10 و ارتفاع 10 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 80*100 برند W&E داکت شیاردار 80*100 برند W&E

داکت شیاردار 80*100 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 80*100 برند W&E : داکت 80*100 میلی متر شیاردار W&E در شاخه های دو متری، با عرض 10 و ارتفاع 8 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 60*100 برند W&E داکت شیاردار 60*100 برند W&E

داکت شیاردار 60*100 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 60*100 برند W&E : داکت 60*100 میلی متر شیاردار W&E در شاخه های دو متری، با عرض 10 و ارتفاع 6 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 40*100 برند W&E داکت شیاردار 40*100 برند W&E

داکت شیاردار 40*100 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 40*100 برند W&E : داکت 40*100 میلی متر شیاردار W&E در شاخه های دو متری، با عرض 10 و ارتفاع 4 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 100*80 برند W&E داکت شیاردار 100*80 برند W&E

داکت شیاردار 100*80 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 100*80 برند W&E : داکت 100*80 میلی متر شیاردار W&E در شاخه های دو متری، با عرض 8 و ارتفاع 10 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 80*80 برند W&E داکت شیاردار 80*80 برند W&E

داکت شیاردار 80*80 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 80*80 برند W&E : داکت شیاردار 80*80 میلی متر W&E در شاخه های دو متری، با عرض و ارتفاع 8 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه این داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 60*80 برند W&E داکت شیاردار 60*80 برند W&E

داکت شیاردار 60*80 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 60*80 برند W&E : داکت شیاردار 60*80 میلی متر W&E در شاخه های دو متری، با عرض 8 و ارتفاع 6 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه این داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 40*80 برند W&E داکت شیاردار 40*80 برند W&E

داکت شیاردار 40*80 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 40*80 برند W&E : داکت شیاردار 40*80 میلی متر W&E در شاخه های دو متری، با عرض 8 و ارتفاع 4 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه این داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 100*60 برند W&E داکت شیاردار 100*60 برند W&E

داکت شیاردار 100*60 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 100*60 برند W&E : داکت شیاردار 100*60 میلی متر W&E در شاخه های دو متری، با عرض 6 و ارتفاع 10 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه این داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 80*60 برند W&E داکت شیاردار 80*60 برند W&E

داکت شیاردار 80*60 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 80*60 برند W&E : داکت شیاردار 80*60 میلی متر W&E در شاخه های دو متری، با عرض 6 و ارتفاع 8 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه این داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 60*60 برند W&E داکت شیاردار 60*60 برند W&E

داکت شیاردار 60*60 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 60*60 برند W&E : داکت شیاردار 60*60 میلی متر W&E در شاخه های دو متری، با عرض 6 و ارتفاع 6 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه این داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 40*60 برند W&E داکت شیاردار 40*60 برند W&E

داکت شیاردار 40*60 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 40*60 برند W&E : داکت شیاردار 40*60 میلی متر W&E در شاخه های دو متری، با عرض 6 و ارتفاع 4 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه این داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 100*40 برند W&E داکت شیاردار 100*40 برند W&E

داکت شیاردار 100*40 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 100*40 برند W&E : داکت شیاردار 100*40 میلی متر W&E در شاخه های دو متری، با عرض 4 و ارتفاع 10 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه این داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 80*40 برند W&E داکت شیاردار 80*40 برند W&E

داکت شیاردار 80*40 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 80*40 برند W&E : داکت شیاردار 80*40 میلی متر W&E در شاخه های دو متری، با عرض 4 و ارتفاع 8 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه این داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 60*40 برند W&E داکت شیاردار 60*40 برند W&E

داکت شیاردار 60*40 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 60*40 برند W&E : داکت شیاردار 60*40 میلی متر W&E در شاخه های دو متری، با عرض 4 و ارتفاع 6 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه این داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 40*40 برند W&E داکت شیاردار 40*40 برند W&E

داکت شیاردار 40*40 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 40*40 برند W&E : داکت شیاردار 40*40 میلی متر W&E در شاخه های دو متری، با عرض 4 و ارتفاع 4 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه این داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 100*25 برند W&E داکت شیاردار 100*25 برند W&E

داکت شیاردار 100*25 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 100*25 برند W&E : داکت شیاردار 100*25 میلی متر W&E در شاخه های دو متری، با عرض 2.5 و ارتفاع 10 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه این داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 80*25 برند W&E داکت شیاردار 80*25 برند W&E

داکت شیاردار 80*25 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 80*25 برند W&E : داکت شیاردار 80*25 میلی متر W&E در شاخه های دو متری، با عرض 2.5 و ارتفاع 8 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه این داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

داکت شیاردار 60*25 برند W&E داکت شیاردار 60*25 برند W&E

داکت شیاردار 60*25 برند W&E

قیمت داکت شیاردار 60*25 برند W&E : داکت شیاردار 60*25 میلی متر W&E در شاخه های دو متری، با عرض 2.5 و ارتفاع 6 سانتی متر تولید و عرضه می شود. بدنه این داکت های شیاردار برای سهولت در نصب و استفاده از متعلقات آن، به صورت حفره دار طراحی شده است.

شماره تماس

33901836 - 33999160-3

تماس با ما

با تیم مجرب وبرا الکتریک در ارتباط باشید

شماره های تماس فروشگاه:

33914059 - 33942315 - 33994533 - 33901836 - 33999160-3 ​

شماره های تماس دفتر:

66341699 - 66341703 - 66341673 - 66341743


شبکه های اجتماعی فروشگاه:

کارشناس فروش خانم تجلی

کارشناس فروش خانم صادقی :

کار شناس فروش آقای غلامی :